Zalim Bashorov

keynote

The State Of Kotlin/Wasm

Zalim Bashorov
Starting from: $500

Unchain your mind at LambdaConf 2024

Buy tickets